Jdi na obsah Jdi na menu

Utajená spiritualita MARIE MAGDALENY

https://www.novyfenix.cz/utajena-spiritualita-marie-magdaleny


marie-magdalena-s-alabastrovou-40x50-cm-1-2-mb.jpgOsvícená láska zachrání tento svět. Vědomá láska zacelí ránu duše – její oddělení od Boha a naplní její touhu po smíření, celistvosti a přijetí tj. návrat domů – sama k sobě. 
Probuzená Žena dává podnět ke změně života ze svého vnitřního zdroje a napojení. Jako Fénix z popela – symbol znovuzrození, povstává Láska duše, jejímž obrazem je Marie M. Ona osvobozená Ježíšem Kristem, nejvíce rozuměla jeho slovům o Božím království, o svobodě duše, kterou žila a naplňovala. Mezi ní a Ježíšem panovalo důvěrné tajné spojení spřízněných duší. Bůh je veliké Tajemství, skrytá duchovní Pravda. On je jediným nejkrásnějším Milým.


Duchovní praxe proměny – vnitřní probuzení
Hlavním smyslem naší existence v těle je uskutečnit probuzení do Přítomnosti pravého Pokoje a tím se otevírá nová dimenze Vědomí. Takto ztratí Ego svou nadvládu a zaujme správné místo ve stvoření jako služebník Vědomí živého Boha v nás. 
Svátek svaté Nevěsty připadá na 1. květen. Její příběh je příběhem naší Duše a naplnění její touhy po poznání a přijetí sebe sama a o odvážném projití osobní stínovou částí. Poznání boží lásky v nás je osvícením, naplněním a svobodou. Dnešní svět naléhavě potřebuje probuzené božské ženství a sílu jeho Božského Erósu. Proto nyní přichází Marie M s novým obrazem Ducha Matky posílená světlem Svaté Nevěsty.
Žena je schopna v sobě nalézt silnou vůli, odvahu a energii, aby dokázala změnit směr svého osobního příběhu, tím, že v sobě promění bolest, osamělost a smutek v radost, přátelství a pocit naplnění ve sdílení a pomoci sobě a druhým.
Jedná se o duchovní praxi proměny egoistické mysli (vnitřní probuzení), která bude podrobněji přiblížena v dalším díle. Marie M bude naším průvodcem, neboť právo vyprávět příběh patří vítězům. Ona prošla pomyslným uchem jehly. Klíčem této cesty je duchovní láska, zářící jako vybroušený diamant.


Příběh svaté Nevěsty Kristovy
Na tento svět opět přichází její Duch, aby ukončila nepochopení a rozdělení Kristových Slov. Příběh Marie M pojednává o pádu a vykoupení Duše. Bez tmy by nebylo světlo, bez smutku, by nebyla radost, bez hříchu by nebylo vykoupení…
Ježíšův příběh vypráví o tom, jak sestoupil na zem, aby Duši vykoupil, povznesl - navrátil jí božskou podstatu a tím splnil svůj účel jako Kristus. Jeho pomocí se Duše probudí a vzpomene si na Pravdu a Světlo v nás. Tuto pravdu a světlo ztělesňuje Ježíš a Marie M. Nejsou to jen dějinné postavy. Představují to, co máme prožít a uskutečnit. 
Marie M se narodila v podvečer svatého Šabatu, kdy zapadalo slunce a vítá se Královna Šabatu. Vstoupila do světa skrze temnotu, úplně jinak než Ježíš. Požehnaná je síla Nevěsty překonávat všechny překážky. Nositelka Světla v ženské podobě nejprve procházela mnoha říšemi polostínů, stínů a sestoupila až do říše Geheny (hebr. výraz pro říši pekel).
Jak je možné, že tak jasné Světlo padne do takové temnoty?
Duch Matka odpověděl: Tak je to se všemi lidmi. Všichni mají duše Světla, jsou však připoutáni k velké a strašné temnotě. Proto mezi ně vstoupí Moudrost Boží a stane se jednou z nich. Tak je osvítí a osvobodí. Poté vstoupí Boží Slovo a příjme Moudrost a všechny osvobodí. Jak by někdo mohl přijmout Boží Slovo, kdyby se Moudrost nepřiblížila? Cožpak to není ona, kdo vnímá všemi smysly? 


Krása, která zakryla duši
Marie M se narodila v bohaté rodině. V mládí měla duchovní dary, ale život ji stáhl jiným směrem, než chtěla její duše. Byla velmi krásná, měla dokonalou tvář i postavu. Olivovou pleť zvýrazňovaly zelené oči, které zářily jako smaragdy. Její krása a nadání přitahovaly pozornost bohatých a mocných mužů. V nitru však  byla osamělá  a nemohla být sama sebou. Neměla nikoho, kdo by ji vedl a tak se nechala opájet mocí svého ženství a stále více se jí líbila myšlenka bohatství a moci. Temné síly nalíčily past na Svatou Nevěstu. Vzdala se svých snů z mládí a vzdálila se své duši. Její otec se rozhodl provdat ji bohatému babylonskému obchodníkovi a vypravil ji na cestu. Cestou karavanu přepadli lupiči, znásilnili a prodali ji do otroctví. V Marii M se spojily Eva a Lilit, Jasná a Temná Sofie. Byla prodána jako prostitutka. Nedělala to dobrovolně a chtěla si vzít život. Ale hněv a touha po pomstě ji to nedovolili. Zanedlouho okouzlila jednoho, který ji vykoupil z otroctví. Chtěl se s ní oženit. Když získala svobodu odmítla se za něho provdat a usídlila se v Babylonu. Chtěla získat bohatství a moc a zajímali jí jen nejbohatší muži. Když se jí naskytla příležitost nechala zabít muže, který ji koupil jako otrokyni a udělal z ní nevěstku. Smrt utlačovatele ji ale nepřinesla úlevu ani uspokojení.  Hněv, nenávist, temnota a propastná prázdnota v ní přetrvávaly nadále. To k ní přivedlo sedm démonů, díky nimž získala magické schopnosti a muži se jí dvořili čím dál víc, ale ona je nenáviděla, stejně jako sebe. Procházela sedmero příbytků Geheny, až do nejhlubší propasti čirého ledu. Její srdce se zatvrdilo a ona byla vyhoštěna z prostoru své svaté duše. Byla pustou a prázdnou schránkou jako prvotní země na počátku stvoření. 
V nejhlubších temnotách však do ní vstoupilo světlo a vrátily se jí sny a vidiny z mládí. Vzplála v ní Božská Jiskra. Začala se klonit k tomu Světlu a rozněcovala Božskou Jiskru své duše. Bojovala proti démonům, kála se a volala Matku, Božskou Milost. A dostala sílu, už nebyla nevěstkou. Využila svého bohatství a pomohla chudým, z otroctví vykoupila mnoho žen a dala jim svobodu. Vyznávala nepoznaného Boha, jehož jméno je El-Elyon, nejvyšší Bůh. Věděla, že Bůh je její Otec a Matka a že Duch Boží je s ní. 
Zanedlouho potkala svatého muže a on jí připoměl: „V mládí jsi měla sny a vidění a hovořil v tobě Duch Pána. Poslouchej a slyš slovo Boží, rozvzpomeň se na Cestu své svaté duše a obraz Milovaného. Pán tě povolává z vyhnanství, abys následovala své sny a hledala svého Milého. Přejdi z temnoty ke světlu a ze smrti do života. Tvůj otec je mrtev a nebeský Otec tě volá zpět do Svaté země. Tam hledej svého Milovaného, Pomazaného a budeš přijata Duchem Matkou.“ Na cestu si vzala pouze skromný obnos, zbytek rozdala chudým. Za svítání se vydala na cestu s karavanou a v srdci se přimkla k duhu Jahveho a Šechiny (Boha Matky). To byl počátek vykoupení Nevěsty a Lilit v ní.


První pohled
Jakmile se vrátila do Svaté země ihned se vydala hledat Pomazaného. Vedl ji k němu Duch svatý. Našla jej na břehu Jordánu, jak vyučuje velký zástup lidí. Lidé seděli kolem něj, nejblíže učedníci. On stál uprostřed a hovořil. Marie M se skrývala v poledních řadách a napjatě poslouchala. Jeho hlas jí zněl jak vrkání holubice, jeho slova působila jako hrom a spalovala ji. Naslouchat mu bylo krásné a nebezpečné. Cítila, že se stane něco děsivého. V tu chvíli na ni pohlédl a usmál se. Když zachytil její pohled proběhlo mezi nimi něco zvláštního. Celé její tělo prostoupila síla a roztřásla se. Bylo to velmi silné.  Nikdy nic podobného nezažila. Byla zasažena bázní a úžasem. Její vnitřní zrak se otevřel a viděla jeho skutečnou podobu – oheň, světlo a pravdu. Vylila se na ni láska, jakou ještě dosud nikdy nepoznala. Slyšela jeho hlas ve svém nitru. V její mysli a srdci zavládlo hluboké porozumění a ticho.
Svatý Grál – sjednocení, uzdravení, proměna
Ještě týž večer se s ním setkala. Poslal pro ni. Když k němu přišla, byla černá. Povstal, aby ji pozdravil a v tu chvíli z ní bylo vypuzeno sedm démonů a přijala z jeho rukou léčení. Její čerň se stala průzračným světlem, když se do ní vlila jeho láska. Stala se oknem, skrze něž září Světlo. Neměla vlastní viditelné Světlo, protože byla Radostí čirého Světla. Její tělo se stalo svatým Grálem, do níž vlil Požehnaný své Poznání. Do ní Ježíš Kristus, Pomazaný vlil božskou plnost Kristovského Ducha. Stala se svatostánkem jeho Slova. Ona je Bét El – Dům Boží, v níž sídlí Bůh. Ve sjednocení s Pánem se stala slávou Světla duhy. On je jejím tajným středem, ona jeho nekonečným prostorem, v níž září jeho Světlo.


Velká krása
Marie M milovala Pána hluboce. Byla nejkrásnější z žen a mladší než On. On nebyl nijak výrazný, byl spíše prostý, ošlehaný větrem a osmahlý sluncem. Milovala kouzlo jeho osobnosti, viděla jeho vnitřní krásu, jež se odrážela v její vnější kráse. Věděla, že On je její jediná Láska, pravý Milovaný. Jeden druhému propůjčili duchovní krásu, která jasné zářila. On byl duchovním Sluncem, ona Lunou, jeho královstvím - Novým Jeruzalémem. 
„Jsi slávou Velké Matky, vykoupením ženství, jsi Matkou Nového života a svatou Moudrostí Lásky.“


Nebezpečný přítel
Jaký byl Pán? Byl to ten nejúžasnější a nejnebezpečnější přítel. Nepodobal se žádnému jinému. Byl přirozený a nenucený, živelný a nevyspytatelný. Byl proměnlivý a plynoucí, ale přesto nepohnutý. Byl bouřlivý, divoký a pronikavý. Současně byl tím nejněžnějším a nejsoucitnějším ze všech. Nebylo možné ho ovlivnit, protože následoval Ducha svatého a dělal to, co dělal Živoucí Otec. Byl tím, kým byl a nikým jiným. Byl chlapcem, mužem a starcem. Byl obrazem pravého mužství. Byl chráněn světlem, hořel Duchem Božím, jako oheň Živoucího Boha zapálil celý svět! Pán byl prorok, divotvůrce a výborný vypravěč.  Udělal vše, co bylo třeba, aby osvítil duše a vysvobodil je, dokonce zemřel na kříži. Jeho učení bylo převratné, odporovalo zavedeným náboženstvím. Snažil se obrátit náš svět naruby a vést jej k mystické smrti, skrze níž se měl znovuzrodit v Duchu Matce. Byl nebezpečný pro všechny, kdo se upínají k pozemskému životu a k tomuto světu. Snažil se dohnat lidi k šílenství božskou vášní. Pouhým pohledem dovedl duši k vytržení a pouhým dotykem rozechvěl srdce. Byl děsivý a úžasný! Všechny nás učil, jak milovat a jak se stát lidmi.

*Kristus – Pomazaný, Světlo, živoucí Vědomí, spojení Loga a Sofie (Slova a Moudrosti), obraz svatební komnaty

Zdroje: 
Marie Magdalena svatá Nevěsta – Tau Malachi, Nová země - Eckart Tolle, Kurandera -  Hernán H. Mamani